DISTRICTUS – Opłaty Lokalne

Program służy do ewidencjonowania i rozliczania należności oraz wystawiania faktur.

Przykładowe rodzaje należności obsługiwane w systemie:

 • umowy dzierżawy (np. dzierżawa rolna, dzierżawa ogródków działkowych, dzierżawa pod uprawę warzyw, dzierżawa pomieszczeń i lokali itp.),
 • przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • trwały zarząd,
 • opłaty za media ( w tym refakturowanie),
 • najem,
 • opłata targowa,
 • opłata planistyczna,
 • opłata skarbowa,
 • opłata uzdrowiskowa, miejscowa,
 • taksa klimatyczna,
 • zajęcie pasa drogowego,
 • opłata za parkingi,
 • opłata za reklamy,
 • opłata za mandaty, kary, grzywny,
 • opłata adiacencka,
 • sprzedaż.

Wybrane funkcjonalności:

 • współpraca z programami pakietu DISTRICTUS,
 • współpraca z Ewidencją Gruntów,
 • współpraca z Modułem Płatności Masowych,
 • rozliczanie konta płatnika w oparciu o moduł Windykacji,
 • definiowanie własnych rodzajów należności oraz szablonów umów,
 • wystawianie faktur, tworzenie rejestrów VAT, refakturowanie, generowanie JPK,
 • nanoszenie aneksów do umów, korekt do należności,
 • wprowadzanie własnych informacji dodatkowych dla rozliczanych do umów i należności,
 • generowanie informacji widocznych w Portalu Interesanta oraz Aplikacji Mobilnej.

DISTRICTUS – Moduł Windykacji

Moduł księgowości i rozliczeń wraz z obsługą windykacji należności. Stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu a także z zewnętrznymi aplikacjami – Portalem Interesanta, Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem Dokumentów.

Wybrane funkcjonalności:

 • bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne – definiowane indywidualnie),
 • przeglądanie stanu kont płatników,
 • wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy kasy lub likwidatury,
 • blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.