DISTRICTUS – Opłaty od Posiadania Psów

Program został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego urzędom gmin i miast. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia  w łatwy sposób naliczanie opłaty, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, współpracę z DISTRICTUS – Kasa Urzędu oraz wykonywanie sprawozdań okresowych.

Wybrane funkcjonalności:

 • prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
 • prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek psów,
 • określanie stawek rocznych,
 • możliwość wprowadzenia zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów,
 • naliczenie opłaty z możliwością jej cofnięcia,
 • zbiorcze naliczenie opłaty,
 • archiwizację wydruków.

Informacje dodatkowe:

 • program współpracuje z aplikacjami DISTRICTUS – Ewidencja Ludności, DISTRICTUS – Podatki Gminne oraz DISTRICTUS – Kasa Urzędu,
 • możliwość wydania decyzji określającej wysokość opłaty,
 • szybkie wyszukiwanie podatników oraz psów.

Podstawowymi obszarami funkcjonalnymi systemu są:

 • Karty podatników – funkcja umożliwiająca tworzenie i przeglądanie kart podatników oraz związanych z nimi pojazdów,
 • Operacje zbiorcze – naliczenie podatków dla wszystkich kart,
 • Księgowość / Windykacje – moduł służący do rozliczania podatników,
 • Zestawienia – wydruki indywidualne oraz zbiorcze.

Przykładowe wydruki:

 • decyzja określająca wysokość zobowiązania,
 • karta podatnika,
 • postanowienie o wszczęciu/wznowieniu postępowania,
 • spis psów według wybranej kategorii,
 • zestawienie podatników i psów,
 • zestawienie psów według stawek.

DISTRICTUS – Moduł Windykacji

Moduł księgowości i rozliczeń wraz z obsługą windykacji należności. Stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne, Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę
i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu, a także z zewnętrznymi aplikacjami – Portalem Interesanta, Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem Dokumentów.

Wybrane funkcjonalności:

 • bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne – definiowane indywidualnie),
 • przeglądanie stanu kont płatników,
 • wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy kasy lub likwidatury,
 • blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.