DISTRICTUS – Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowa metoda kontroli, która zobowiązuje podatników do przekazywania danych z ewidencji VAT do organu podatkowego.

JPK_VAT jest zbiorem danych posiadających ustandaryzowany format (plik XML), który zawiera informacje o rejestrach zakupu i sprzedaży za dany miesiąc. Dane w pliku JPK powinny być zgodne z deklaracją VAT-7 oraz być przesyłane drogą elektroniczną do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Moduł DISTICTUS JPK umożliwia kompleksową realizację nowych obowiązków podatkowych.

Moduł zapewnia:

 • Przygotowanie danych na podstawie dokumentów źródłowych pochodzących z programów:
  •  System Finansowo-Księgowy (faktury sprzedaży i zakupu),
  •  Faktury (faktury sprzedaży i zakupu),
  •  Opłaty za Wodę i Ścieki (faktury sprzedaży),
  •  Dochody Skarbu Państwa (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Opłaty Lokalne (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Dochody Budżetu (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Umowy Cywilnoprawne (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Opłaty Administracyjne (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  • Gospodarka Magazynowa,
 •  Weryfikację, uzupełnienie i edycję danych,
 •  Generowanie plików XML,
 •  Wysłanie i uwierzytelnienie XML,
 •  Przygotowanie deklaracji VAT-7.